Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Żużel miedziowy, konwertorowy ŻM6
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Fe S Ag Co Ni Mo V
ŻM6 2,12 46,72 1,04 0,0031 0,39 0,080 0,021 0,0064
Opakowanie zawiera 250 g materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 90 µm.